Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Chrudim

Poplatky za svatby

Rada města Chrudim stanovuje pro rok 2020 následující oddací dny (tj. dny, ve kterých budou konány sňateční obřady): každý druhý pátek v kalendářním měsíci a všechny soboty s výjimkou sobot, které bezprostředně následují po pátku, který je určen za oddací den. Oddacím dnem není sobota 11.4.2020. Posledním oddacím dnem v roce 2020 je sobota 12.12.2020. Připadá-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím dnem není.

Pokud budete uzavírat manželství mimo tuto stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost (obřadní síň) jsou svatební obřady zpoplatněny správním poplatkem 1.000,- Kč - nutná předchozí domluva s matrikou!.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 2.000,- Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč.

Poplatek bude vybírán předem (před provedením úkonu). Poplatníkem je kterýkoliv ze snoubenců. Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chrudim.

www.chrudim.eu

Telefony:
469 657 210, 469 657 211, 469 657 212