Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Chrudim

Poplatky za svatby

Rada města Chrudim stanovuje pro rok 2024 následující oddací dny (tj. dny, ve kterých budou konány sňateční obřady): každý druhý pátek v kalendářním měsíci a všechny soboty s výjimkou sobot, které bezprostředně následují po pátku, který je určen za oddací den. Oddacím dnem není sobota 30.03.2024. Posledním oddacím dnem v roce 2024 je pátek 13.12.2024. Připadá-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím dnem není.

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3.000 Kč – nutná předchozí domluva s matrikou!

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města 1.000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5.000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč.

Poplatek bude vybírán předem (před provedením úkonu). Poplatníkem je kterýkoliv ze snoubenců. Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chrudim.

www.chrudim.eu

Telefony:
469 657 210, 469 657 211, 469 657 212