Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Litoměřice

Obecné informace k uzavření sňatku

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Doklady potřebné k uzavření manželství u občanského sňatku

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Uzavření manželství, kdy jeden ze snoubenců je cizinec

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, tel. 416 916 113, 416 916 532, 416 916 533.

www.litomerice.cz

Telefony:
416 916 113, 416 916 532, 416 916 533