Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Rosice

Obecné informace k uzavření sňatku

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města.

Rada města Rosice stanovila na svém jednání dne 24.11.2014:

Oddávací dny: Každá lichá sobota v měsíci v době od 10:00 do 13:30 hodin
Úředně určenou místnost: Obřadní síň MěÚ Rosice

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před:
starostkou Mgr. Andreou Trojanovou
místostarostou Lukášem Volánkem, DiS.

a pověřenými členy zastupitelstva města:
Mgr. Tomášem Pexou
Ing. Petrem Sůkalem
Pavlem Mecerodem
Renatou Ludwigovou

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Doklady potřebné k uzavření manželství u občanského sňatku

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Uzavření manželství, kdy jeden ze snoubenců je cizinec

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicí matriky Městského úřadu Rosice, Žerotínovo nám. 1, tel. 546 492 172.

Město Rosice
www.rosice.cz

Telefon:
546 492 172